Alberta gia hạn việc đóng băng học phí các trường sau Trung học

Chính phủ Đảng NDP của Bà Notley đã thông báo gia hạn việc đóng băng học phí tại các trường sau Trung học  (Post-Secondary) cho năm học 2017-2018.

Theo giải thích của chính phủ Alberta thì họ cần thêm thời gian để làm việc với các bên liên quan, nhằm xem xét mức học phí và các lệ phí khác tại các trường của Alberta.

Việc xem xét sẽ đưa ra kết quả làm sao để tăng học phí cho các trường một cách công bằng nhằm giúp các sinh viên có thể kham nổi việc đóng học phí. Chính phủ và các chuyên gia cũng muốn thảo luận thêm về vấn đề học phí cho các sinh viên quốc tế, cũng như làm thế để cải thiện chương trình hỗ trợ sinh viên.