Thành viên Đảng Tự do kêu gọi chính phủ Canada “lùi bước” trong vấn đề thuế

wayne-easter-vietcan-tin-canada
Ông Wayne Easter

Wayne Easter, thành viên quốc hội Canada (MP), người đang nằm trong Ủy ban tài chánh thuộc Hạ viện Canada (House of Commons) nói rằng ông không thật sự ấn tượng đối với những đề suất thay đổi luật thuế của chính phủ Đảng Tự do.Trước đó, chính phủ Đảng Tự do đã đưa ra nhiều đề suất để thay đổi luật thuế mà đối tượng chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ, mà theo chính phủ Canada nói rằng nó sẽ mang lại một hệ thống thuế công bằng hơn.

Những đề suất bao gồm việc thay đổi cách đầu tư thụ động tác động như thế nào đến các công ty này, chấm dứt tình trạng “income sprinkling” khi doanh thu được chia cho các thành viên trong gia đình, là những người không làm việc cho công ty và loại bỏ khả năng chuyển đổi thu nhập sang lợi nhuận vốn.

Nhiều doanh nghiệp nhỏ, bao gồm cả bác sĩ và nông dân với tư cách là doanh nghiệp nhỏ, đang âm thầm phản đối những thay đổi này. Ông Easter đã tiếp thu những ý kiến của họ và đang phản đối những đề suất được đưa ra, và theo ông nghĩ rằng một số phần trong đề suất cần phải có một cái nhìn rỏ ràng hơn.

Ông nhấn mạnh: “Chính phủ thực sự cần phải lùi một bước. Hãy đi đến kết thúc giai đoạn tham vấn, ngày 2 tháng 10. Hãy đảm bảo rằng các cuộc tham vấn này có ý nghĩa.”

“Có thể thực hiện một vài điều đơn giản đã được đề xuất, như đảm bảo rằng không có thu nhập rải rác (sprinkling income) nhằm mang lại sự hoàn hảo trong hệ thống thuế.”

Easter cho biết một số vấn đề khác có thể được gửi đến ủy ban chuyên gia để làm một đánh giá toàn diện hơn và tạo ra một tài liệu để thảo luận.

Leave a Reply

Your email address will not be published.